Urenregistratiesoftware-vergelijken.nl Vind en vergelijk de beste bedrijfssoftware Klantbeoordeling: 9.1/10

Algemene Voorwaarden Software Vergelijken BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60751088.

Ben of heb je geen bedrijf? Dan gelden voor jou onze algemene voorwaarden voor consumenten.

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

 1. Software Vergelijken: de besloten vennootschap Software Vergelijken BV, Heresingel 4, 9711 ES te Groningen.
 2. Leverancier: de rechtspersoon die op de websites van Software Vergelijken BV zijn proefabonnementen en andere producten / diensten aanbiedt.
 3. Koper: de bezoeker van de website die een koopovereenkomst aangaat met Leverancier.
 4. Productinformatie: informatie met betrekking tot het product, de dienst, de prijs en de organisatie van de Leverancier.
 5. Aankooporder: een bestelling die Koper plaatst via het platform van Software Vergelijken.
 6. Koopovereenkomst: voor een proefabonnement op de aangeboden software van de Leverancier.
 7. Website(s): de website (inclusief alle subdomeinen) Softwarevergelijken.nu en Leverancierwebsites.
 8. Accountprofiel: een account waarmee Koper op de Website(s) kan inloggen en online producten/diensten kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Software Vergelijken BV handelend onder de namen: Software Vergelijken.nl

Vestigingsadres
Bloemsingel 222
9712 KZ Groningen
Telefoonnummer: 050 - 2111665
E-mailadres: contact@softwarevergelijken.nu

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: niet bereikbaar
Zondag: niet bereikbaar

KvKnummer: 60751088
BTW-identificatienummer: NL854043755B01
Bankrelatie: Rabobank Stad en Midden Groningen
IBAN nummer: NL49RABO0181957884

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Iedere Koper die een bestelling van een Product dat door een Leverancier wordt aangeboden op de Websites plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 2. Deze Voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen om de tafel gaan zitten om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Softwarevergelijk heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leverancier niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Koopovereenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Leverancier de Aankooporder heeft bevestigd. Totdat Leverancier de Aankooporder heeft bevestigd, kan Koper de Aankooporder annuleren. 
 2. Bij vragen en/of klachten over de door Koper bestelde producten van Leveranciers, dient de Koper zich rechtstreeks te wenden tot Software Vergelijken via zijn/haar Accountprofiel. Software Vergelijken zorgt ervoor dat de vraag in behandeling wordt genomen en schakelt hierbij de hulp in van Leverancier. Software Vergelijken is echter niet verantwoordelijk voor de tijdige reactie van vragen of klachten nu zij hiervoor afhankelijk is van Leverancier.
 3. Software Vergelijken treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, neemt Software Vergelijken daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Software Vergelijken kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst.
 5. Software Vergelijken zal bij het product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de contactgegevens van Leverancier en Software Vergelijken waar Koper met klachten en vragen terecht kan;
  2. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 6. De in het vorige lid bedoelde informatie is afkomstig van Leverancier, Software Vergelijken staat er niet voor in dat deze informatie correct of volledig is.

Artikel 6 – Dienstverlening en aansprakelijkheid Software Vergelijken

 1. Software Vergelijken biedt slechts een online platform dat Leveranciers in staat stelt om producten aan te bieden en Kopers in staat stelt deze te bestellen. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Leverancier en dat Software Vergelijken geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. Software Vergelijken garandeert niet dat Leveranciers daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en onderhavige voorwaarden.
 2. Software Vergelijken kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Koper van Leverancier afneemt via Software Vergelijken, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Software Vergelijken is jegens Koper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Leverancier in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Leverancier.
 4. Software Vergelijken streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. Software Vergelijken is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan. 
 5. Software Vergelijken kan niet garanderen dat Koper te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van Software Vergelijken. Software Vergelijken staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. Software Vergelijken is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s) en het bijbehorend Accountprofiel.
 6. Software Vergelijken is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.
 7. Software Vergelijken is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.
 8. Software Vergelijken is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Leverancier op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.
 9. Elke aan Koper meegedeelde termijnen (inclusief leveringstermijnen) en zijn geen fatale termijnen.
 10. Software Vergelijken is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 8 – Vergoeding en betaling

 1. Betaling door de Koper vindt rechtstreeks plaats aan Leverancier. Koper is verplicht om de uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigd aankoopprijs aan Leverancier te voldoen. Koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door een betaling aan Software Vergelijken. Koper heeft de plicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Software Vergelijken te melden.
 2. Leverancier heeft onherroepelijk het recht om in eigen naam en met uitsluiting van Software Vergelijken de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst.

Artikel 9 – Nakoming Koopovereenkomst en garantie

 1. Leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Leverancier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Koper op grond van de overeenkomst tegenover Leverancier kan doen gelden indien Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Indien Koper een klacht heeft, dient hij dit eerst voor te leggen aan Leverancier. Indien dit niet tot een oplossing leidt, mag Koper de klacht melden bij Software Vergelijken. Software Vergelijken zal dan bemiddelen tussen Koper en Leverancier.
 2. Bij Software Vergelijken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door Software Vergelijken binnen de termijn van 14 dagen doorgegeven met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 3. Indien Koper een geschil indient bij Software Vergelijken en Software Vergelijken de klacht van Koper gegrond acht, is Leverancier gehouden:
  1. het bestelde product alsnog uit te leveren indien op voorraad, of
  2. het bestelde product alsnog uit te leveren binnen vijf werkdagen indien niet op voorraad, of
  3. Koper een voorstel te doen tot levering van minimaal hetzelfde alternatief. Indien dit voorstel niet wordt geaccepteerd door Koper zal Leverancier het betaalde bedrag retourneren.

Artikel 11 – Klantaccount

 1. Koper dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. Koper dient een Accountprofiel bij Software Vergelijken te hebben;
  2. Koper is minimaal 18 jaar oud;
  3. Koper is per e-mail bereikbaar;
  4. Koper is wonend in Nederland.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Software Vergelijken raadt Koper daarom aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 3. Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Accountprofiel.
 4. Koper verklaart in overeenstemming te handelen met de voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Koper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn Accountprofiel, en voor de juistheid van de gegevens in zijn Accountprofiel.

Artikel 12 – Bestelling

 1. Koper kan via het bestelproces via Software Vergelijken een Aankooporder plaatsen voor een product dat door Leverancier wordt aangeboden.
 2. De Aankooporder zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de leveringsvoorwaarden van Leverancier.
 3. Koper ontvangt van Leverancier de bestelinformatie en de factuur.

Artikel 13 – Levering

 1. Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Artikel 14 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Software Vergelijken en/of de Leverancier aan Koper verzonden informatie.
 2. Software Vergelijken is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Koper staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.

Artikel 15 – Privacy en gebruik van klantdata

 1. Software Vergelijken heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Koper te verbeteren. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform het Privacyreglement.
 2. Teneinde die dienst uit te kunnen voeren, is Software Vergelijken gerechtigd om het e-mailadres en overige contactgegevens te delen met Leverancier. Daarnaast geeft Koper aan Software Vergelijken toestemming om deze gegevens te delen met de dochterondernemingen van Software Vergelijken BV.
 3. Software Vergelijken houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en handelt in overeenstemming met de vereiste normen.

Artikel 16 – Diversen

 1. Software Vergelijken is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Accountprofiel te blokkeren of de mogelijkheid om via Software Vergelijken artikelen van Leveranciers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Software Vergelijken.
 2. Wanneer door Software Vergelijken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Software Vergelijken de voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Software Vergelijken vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 4. Software Vergelijken is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Leveranciers op de Website(s) niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Software Vergelijken en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Software Vergelijken en/of Leverancier en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres van Software Vergelijken als bedoeld in artikel 1 onder a, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.
 4. Deze voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2014.
Products